24.11.2014. - 17:11 h
Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku broj JHMB 1/2014

Republika Srbija
SPORTSKI CENTAR POŽAREVAC
-Komisija za javne nabavke male vrednosti-
Broj: 515/2014/2
24.11.2014. godine
P o ž a r e v a c

 


PREDMET: pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku broj JNMV 1/2014
Zainteresovano lice koje je preuzelo konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male
vrednosti broj 1/2014 – nabavka sportskog semafora, 37482000 – sportske oglasne table,
dostavilo je naručiocu pisani zahtev putem e-mail-a dana 21.11.2014. godine u 13,12
časova. Navedenim e-mail-om traži se odgovor na sledeće pitanje:
PITANjE 1:
Kako u tehničkoj specifikaciji sportskog semafora nije definisana mogućnost
prikazivanja reklama i video sadržaja, molimo Vas da nam detaljnije definišete
displej za prikaz reklama (dimenzije, da li je u sklopu semafora, rezoluciju, šta sve
može da prikazuje npr. tekst, animacije itd.).
ODGOVOR:
Obzirom da u sklopu tehničke specifikacije sportskog semafora nije planiran dodatni
displej za prikaz reklama i video sadržaja, podrazumeva se da je to predviđeno kao
mogućnost u sklopu postojećeg semafora.
Ovo pojašnjenje u skladu sa članom 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni
glasnik RS“, br. 124/12) naručilac objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj
internet stranici.
KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI