27.01.2017. - 14:01 h
Pravilnik o nabavkama KSC Požarevac
Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012,14/2015 i 68/15) i odredaba Pravilnika o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS“ br. 83/2015), direktor ,,Javna ustanova kulturno sportski centar" Požarevac donosi:


                                                             PRAVILNIK O NABAVKAMA